Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna kommunens angelägenheter. Styrelsen har dessutom uppsikt över övriga nämnders verksamhet. En viktig uppgift för styrelsen är att sköta den ekonomiska förvaltningen samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelsens stab.

Förtroendevalda i kommunstyrelsen är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens ”regering” och har styrande och samordnande uppgifter. Den ska leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska vidare bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska handläggas av fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har fastställt kommunstyrelsens uppgifter i övrigt i dess reglemente.

Till Kommunstyrelsen hör Kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsens förvaltning innefattar kansli-, planerings-, utvecklings-, personal-, ekonomi- samt IT-och och serviceavdelningen. Kommunstyrelsens förvaltning utgör i första hand beredningsorgan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men servar också nämnderna och övriga förvaltningar.

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: som markägare, inom exploatering, förvaltning och boende. Fastighetskontorets uppgift är att skapa förutsättningar för goda bostäder och ett bra boende för dem som bor och vill bo i Tullinge samt stödja näringslivet.

Ekonomi och IT enheten

Ekonomienheten och IT enheten har ansvar för kommunens samlade ekonomiska förvaltning och planering. Ansvaret innebär sammanställning av budget, ekonomisk uppföljning, bokslut, årsredovisning, moms och finansieringsfrågor för hela kommunen och dess bolag. Inom enheten hanteras också kommunens inköpsfrågor och ekonomiska utredningar.

Enheten är även stödfunktion till samtliga nämnder och förvaltningar när det gäller IT frågor.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska främja estetik, tillgänglighet, social och fysisk trygghet.

Kommundirektören

Personalkontoret

Kommunstyrelsens stab

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande Lisa Larsson (X)

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________

Box 12345
14650 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”