Så fungerar kommunen

En kommun är såväl ett geografiskt område som en organisation för att sköta kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.

Folkvalda politiker beslutar

Det är folkvalda politiker som beslutar hur kommunen ska organiseras och vad man ska satsa skattepengarna på.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige består av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.  Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Under nämnderna finns förvaltningen med tjänstemän som utför det dagliga arbetet.

Antalet röster på varje parti bestämmer det antal mandat som partiet får. Ett mandat motsvarar en plats. Samma mandatfördelning gäller i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Alla förtroendevalda, förutom två, utför sina politiska uppdrag på sin fritid. Kommunalrådet arbetar på heltid och oppositionsrådet arbetar halvtid.

Obligatoriskt och frivilligt

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Obligatoriska verksamheter för kommunerna är:

Förskola och skolbarnsomsorg, skola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, socialtjänst, omsorg om äldre och funk­tionshindrade, hälsovård och viss sjukvård i särskilt boende.

Till kommunernas obligatoriska uppgifter hör också:

Stadsplanering och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, renhållning och avfallshantering, räddningstjänst, vatten och avlopp, bibliotek, krisberedskap, kollektivtrafik (tillsammans med landstingen) och bostadsförsörjning.

Tullinge kommun har även en del verksamheter utöver de obligatoriska, till exempel fritidsverksamhet för barn och ungdomar, hemsjukvård, sysselsättning för personer som har svårt att ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden, näringslivsutveckling och kultur.

Sverige har i dag 291 kommuner. Tullinge befinner sig storleksmässigt en bra bit ovanför mitten, på plats 133.

Kommunstyrelsens förvaltning

info@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

Hemsida: www.tullingekommun.se

_______________________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”