”Attefallsregler”

Nya byggnadsåtgärder som kan göras utan krav på bygglov

Den 2 juli började nya regler gälla som innebär att du till ditt en- eller tvåbostadshus kan utföra vissa byggnadsåtgärder utan krav på bygglov. I de allra flesta fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du får börja bygga.
Du får till ditt bostadshus, minst 4,5 meter från tomtgräns:

  • Göra en tillbyggnad på 15 kvm bruttoarea i anslutning till huvudbyggnaden
  • Uppföra komplementbyggnader och mindre bostäder om max 25 kvm byggnadsarea
  • Bygga två takkupor: Obs! två takkupor får max finnas på byggnaden och åtgärden får endast utföras om den inte innebära någon inverkan på bärande konstruktion.
  • Inreda ytterligare en bostad i befintlig huvudbyggnad

 

Byggnadsåtgärderna kan utföras trots att de strider mot detaljplanen. Det finns dock undantag från reglerna varför du alltid bör ta kontakt med bygglovavdelningen för att få reda på vad som gäller för din fastighet. Alla dessa åtgärder (förutom takkupor) kräver en anmälan till byggnadsnämnden som ska ge ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

 

Handlingar som krävs för anmälan

  • Anmälan (blankett)
  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Planritning
  • Förslag till kontrollplan
  • Grannmedgivande, krävs om byggnad placeras inom 4,5 meter från fastighetsgräns

Handlingarna ska vara fackmässigt utförda. Ritningar ska vara skalenliga och måttsatta.

Bygglovsenheten

Bygglovshandläggare: Arne Byggare

arne.byggare@tullingekommun.se

Tel: 08-778 0020

_____________________________________________________________

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygglovsenheten
Box  12345

146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Växel:  08-778 2400

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”