Parkering

pskivaInom Tullinge kommun kan man parkera antingen med P-skiva, datumparkering, avgift eller fri parkering 24 timmar.

P-skiva gäller vid centrumanläggningen  Tullinge Torg.  P-skiva finns att få utan kostnad hos samtliga affärer i centrum.

Parkering på gatumark
Om inget annat tillkännagivits via vägmärken, samt under förutsättning att generella parkeringsregler följs, får ett fordon under vardagar parkeras upp till 24 timmar i följd på gatumark i Tullinge kommun. För fordon med totalvikt över 3,5 ton (lastbil, buss, traktor, motorredskap) gäller förbud mot parkering under längre tid än 60 minuter på väg, gata eller annan allmän plats.

Datumparkering
På vägar som omfattas av datumparkering och under de tider på dygnet när datumparkering gäller (i Tullinge mellan kl 00.00-12.00) är det:

  • på udda datum parkeringsförbud på den sida av vägen som har udda adressnummer
  • på jämna datum parkeringsförbud på den sida av vägen som har jämna adressnummer

Utanför tiden för datumparkering (det vill säga klockan 12.00-24.00 i Tullinge) är parkering tillåten på vägens båda sidor. Vid månadsskifte kan två udda datum följa på varandra vilket bör observeras.

Infartsparkeringar
I Tullinge kommun finns speciellt anordnade infartsparkeringar på följande platser:

  • – Sunnanvägen/Järnvägen  150 platser
  • – Römossevägen/Järnvägen 50 platser
  • – Nyängsvägen/Huddingevägen norr om Järnvägen190 platser
  • – Römossevägen söder om järnvägen 140 platser

Lastbilsparkeringar
Anordnade lastbilsparkeringar finns vid Pålamalmsvägen strax öster om Römossen

Parkeringsregler
Parkeringsregler utöver vad som står i trafikförordningen finns i de lokala trafikföreskrifterna som beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Tullinge kommuns lokala trafikföreskrifter arkiveras i en så kallad trafikliggare som finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nyängsvägen 5A. De generella parkeringsreglerna är rikstäckande och finns att läsa i Trafikförordningen.

Utfärdande av P-bot

Tullinge kommun anlitar det privata företaget Q-Park för övervakning av kommunens parkeringar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Gatuchef: Annika Sprängare

annika.sprangare@tullingekommun.se

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Gata och Park

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”