Ny plan- och bygglag (PBL)

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Den nya lagen är tänkt att göra det enklare och tydligare för dig som medborgare samtidigt som det kommer att ställas högre krav på tillsyn och kontroll.

Tydligare byggprocess

Enligt den nya lagen ska du få besked på din ansökan inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Nämnden kan förlänga med ytterligare tio veckor. Din ansökan är komplett när bygg- och miljönämnden fått in alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende. Till exempel så ska du redan i ansökan lämna in planlösningar så att tillgängligheten inomhus kan granskas redan i bygglovskedet samt utse en kontrollansvarig för byggnationen.

Beslut om lov ska vinna laga kraft, vilket betyder att lovet inte ska kunna överklagas efter en viss tid. Beslut om lov eller förhandsbesked ska kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar på nätet.

För att få börja bygga ska du ha ett startbesked. Bygg- och miljönämnden kallar till ett tekniskt samråd när du fått bygglov. Vid samrådet redovisar byggherren och kontrollansvarige förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som krävs. Om nämnden bedömer att din åtgärd kan antas uppfylla de krav som finns i gällande föreskrifter får du ett startbesked. I vissa ärenden behövs inte tekniskt samråd och ett startbesked kan ges redan i bygglovbeslutet.

Under byggskedet ska nämnden göra minst ett arbetsplatsbesök om tekniskt samråd hållits. Innan byggnaden får tas i bruk, ska byggherren i god tid begära ett slutbesked. Nämnden ska kalla till ett slutsamråd där ni går igenom hur kontrollplanen och andra villkor som står i ditt startbesked har följts. När du visat att alla krav är uppfyllda godkänner nämnden åtgärden med ett slutbesked.

Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som till exempel kräver att kommunen tar fram en ny detaljplan eller att en befintlig detaljplan ändras eller upphävs, kan du som privatperson få ett planbesked från kommunen. Inom fyra månader efter det att ansökan lämnats in ska kommunen ge besked om de tänker inleda en planläggning eller inte. Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för planbesked, liksom för själva planläggningen.

Bygglovsenheten

Bygglovshandläggare: Arne Byggare

arne.byggare@tullingekommun.se

Tel: 08-778 0020

_____________________________________________________________

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygglovsenheten
Box  12345

146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Växel:  08-778 2400

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”