Lämna klagomål skola eller förskola

Bra eller dåligt?

Bra eller dåligt?

Om du har klagomål på en skolas eller förskolas verksamhet ska du till att börja med kontakta skolan/förskoleenheten. Om du därefter vill gå vidare med ditt klagomål ska du kontakta utbildningsförvaltningen. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

I ditt klagomål bör följande information finnas:

  • Vad är anledningen till att du är missnöjd?
  • På vilket sätt anser du att förskolan/skolan har gjort fel?
  • När har det hänt?
  • Namn på barnet/eleven, förskola/skola och årskurs.
  • När har du varit i kontakt med ansvarig förskolechef/rektor?
  • Dina kontaktuppgifter.

Så här hanteras inkomna klagomål:

  1. Kanslichefen gör en bedömning av om det finns brister i verksamheten med anledning av det inkomna klagomålet .
  2. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten begär kanslichefen av ansvarig chef att denne ska inkomma med en beskrivning av hur bristerna ska rättas till.
  3. Kanslichefen bedömer därefter om beskrivningen av hur bristerna ska rättas till är en tillräcklig åtgärd.
  4. En återkopplig på ditt klagomål kommer att lämnas cirka fyra veckor efter att utbildningsförvaltningen fått din anmälan.

Barn- och Utbildningsförvaltningen

barnochutbildning@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

___________________________________________________

Box 12345
14650 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

______________________________________________________________________________

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”