Elever med särskilda behov

Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som ett komplement till denna. Det särskilda stödet kan ersätta annan undervisning eller vara ett komplement till den. Stödinsatsen ska i första hand ges i den gemenskap eller gruppering där eleven normalt ingår.

Alla som arbetar i skolan har ett ansvar för att uppmärksamma de elever som behöver särskilda stödåtgärder och att föra detta vidare till rektorn. Behovet kan också komma fram vid utvecklingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare eller genom uppgifter från andra utanför skolan. Anmälan om behov av särskilt stöd anmäls till rektor på respektive skola.

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. En utredning måste finnas som underlag för beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Beslutet fattas av rektor.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolchef:  Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”