Rätt till stöd och service

Vem har rätt till insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade?
Syftet med LSS är att garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning.
För att ha rätt till insatser enligt LSS måste man tillhöra någon av nedanstående grupper:

1. Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.
 
I de fall stöd inte kan utgå enligt LSS kan stöd beviljas i form av bistånd utifrån SoL.
 
Vem har rätt till insatser enligt SoL, socialtjänstlagen?
Syftet med insatserna är att säkerställa att personer med psykiska funktionsnedsättning och som har behov av hjälp får det stöd och den hjälp den behöver för att kunna leva ett självständigt liv.
För att räknas som psykiskt funktionsnedsatt ska man lida av svår psykiskt sjukdom som orsakat en funktionsnedsättning med förlust av förmågan i sådan grad att det påverkar den dagliga livsföringen och att denna funktionsnedsättning bedöms bli långvarigt.

Socialförvaltningen

Biståndshandläggare LSS/SoL: Jasmina Chamoun

jasmina.chamoun@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”